PEDRO CORREA FERRER - nº 334

Titulació: Enginyer Tècnic Industrial Elèctric. Enginyer Tècnic Industrial Mecànic.
Altres títols: Graduat en Dret. Màster d'Accés a l'Advocacia.
Col.legi/Associació Professional: Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (CETIB)
Col·legiat/Associat: 15.049
Data d'inscripció: 25-11-1.999
Societat professional: ----------------------
Direcció C/ Caballero, 76 4º 1ª
Codi Postal: 08029
Població: Barcelona
Telèfon: 656.61.29.22 / 93.321.82.88 / 93.358.76.75
Fax: 93.429.09.85
E-mail: correa@perito.biz
Web: www.perito.biz
Disponibilitat territorial per a peritatges: Tota Espanya.
Especialitat:
  • Electricitat: alta, mitjana i baixa tensió. Mecànica de l'automòbil i industrial.
  • Accidents de trànsit. Prevenció de Riscos Laborals.
  • Projectes, legalitzacions comercials i industrials.
  • Instal.lacions Industrials i domèstiques. Enginyeria Industrial Judicial.
  • Taxacions i valoracions econòmiques. Immobiliària.
Altres:
  • Professor tecnològic.
  • Professor d'ensenyaments Superiors Professionals impartint classes de Sistemes de Telecomunicació i informàtic, sistemes de Producció Mecànica i Desenvolupament de projectes de productes electrònics, obra civil i construcció.
  • Professor d'ensenyament oficial reglat de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Actual President i Fundador de la "Comissió d'Enginyers en Actuacions Pericials" del Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (antic Col.egi de Perits Industrials de BCN).